เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับ

1. เงินเพิ่ม

 • 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือน เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ แต่ไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องนำส่ง
 • ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

  2. ค่าปรับอาญา (ค่าปรับแบบ) [1]

 • ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 100 บาท
 • เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 200 บาท
 • ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร + [1]

  1. เบี้ยปรับ

 • กรณี ยื่นแบบปกติภายในกำหนดเวลา 1 เท่า
 • กรณี ยื่นแบบปกติพ้นกำหนดเวลา 2 เท่า
 • อัตราการลดเบี้ยปรับ (คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542)

  ชำระภายใน 15 วัน คิดเบี้ยปรับ 2%
  ชำระภายใน 16-30 วัน คิดเบี้ยปรับ 5%
  ชำระภายใน 31-60 วัน คิดเบี้ยปรับ 10%
  ชำระหลัง 60 วัน คิดเบี้ยปรับ 20%

  2. เงินเพิ่ม

 • 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือน เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ แต่ไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องนำส่ง
 • ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

  3. ค่าปรับอาญา (ค่าปรับแบบ) [1]

 • ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 300 บาท
 • เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 500 บาท
 • ตามมาตรา 90 แห่งประมวลรัษฎากร + [1]

  ตัวอย่างการคำนวณ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 81/2542
  1. ค่าปรับอาญา (ค่าปรับแบบ) [1]

 • ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา กระทงละ 1,000 บาท
 • เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา กระทงละ 2,000 บาท
 • ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2559 + [1]

  [1] บัญชีอัตราการเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับ ตามมาตรา 3 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร ตามหนังสือที่ กค 0806(ก)/1332 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2535